CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ TRỌNG TÀI 2022 “ PRACTICE GUIDANCES WITH NEW FACES” -

CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ TRỌNG TÀI 2022 “ PRACTICE GUIDANCES WITH NEW FACES” -

CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ TRỌNG TÀI 2022 “ PRACTICE GUIDANCES WITH NEW FACES” -

CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ TRỌNG TÀI 2022 “ PRACTICE GUIDANCES WITH NEW FACES” -

CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ TRỌNG TÀI 2022 “ PRACTICE GUIDANCES WITH NEW FACES” -
CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ TRỌNG TÀI 2022 “ PRACTICE GUIDANCES WITH NEW FACES” -
CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ TRỌNG TÀI 2022 “ PRACTICE GUIDANCES WITH NEW FACES”
TRANG CHỦ / TIN TỨC / HỘI THẢO / CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ TRỌNG TÀI 2022 “ PRACTICE GUIDANCES WITH NEW FACES”

CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ TRỌNG TÀI 2022
“ PRACTICE GUIDANCES WITH NEW FACES


Thi gian: 14:00 - 16:30 (GMT+7) t 24/06/2022 đến 05/08/2022
Venue: Zoom
Ngôn
 ng: Tiếng Vit và Tiếng Anh

     Chi phí tham dự:  Miễn phí


Vi mong mun h tr ngun nhân lc tr (sinh viên và lut sư tr) bt đu s nghip trọng tài cũng như các t chc liên quan trong vic gii tranh chp bng trọng tài, t tháng 6/2022 đến tháng 8/2022, ADR VIETNAM CHAMBERS hân hạnh thông báo Chui Hi tho trc tuyến đu tiên năm 2022 vi tiêu đ PRACTICE GUIDANCES WITH NEWFACES”. 

Chui Hi tho trc tuyến có s tham gia ca nhiu din gi tr trong nưc và quc tế vi kiến thc và chuyên môn cao trong lĩnh vc trọng tài quc tế, nhm cung cp kiến thc thc tin cũng như không gian m đ có th cùng trao đi và tho lun v nhng vn đ ni bt trong vic nghiên cu và hành ngh trọng tài quc tế.

 

 

 

Chi tiết chương trình và Đăng ký tham d theo ch đ:

 

Ch đ

Ngôn ng

Thi gian

(GMT+7)

Đăng ký

Vui lòng n vào link dưi đây đ đăng ký tham d

Topic 1: Paving the road to Arbitration

Tiếng Vit

14:00 – 16:30

24/06/2022

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KYVM4gypTa-TeZqMt7JeRg

Topic 2: International Organizations in Arbitration

Tiếng Vit

14:00 – 16:30

01/07/2022

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_93FdhHq2QvWtVcqDSdHQ6w

Topic 3: Most Preferred Arbitral Institutions in Vietnam

Tiếng Anh

14:00 – 16:30

08/07/2022

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jXeereXcQsKQUHfQUDbDUQ

Topic 4: Ad-hoc Arbitration in Maritime and Insurance sectors

Tiếng Anh

14:00 – 16:30

15/07/2022

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qareKeHoRc2kA1iZiIQOLQ

Topic 5: International Trade Arbitration

Tiếng Anh

14:00 – 16:30

22/07/2022

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__K_95eWiR6yUT7gxKmK59A

Topic 6: M&A Arbitration

Tiếng Anh

14:00 – 16:30

29/07/2022

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tu42CvGVQRiS5m9pbIQsnA

Topic 7: Setting aside Arbitral Award: The practice in Vietnam

Tiếng Vit

14:00 – 16:30

05/08/2022

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YK0TofvHQLG7owq6VVPZhg

 

Copyright © 2019 ADR Vietnam Chambers LLC. All Rights Reserved